Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BINK lampen

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen,
overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen de klant en BINK lampen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij het gebruik van onze
website www.binklampen.nl & www.industrieledesignlampen.nl
3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de
algemene voorwaarden. BINK lampen behoudt zich het recht voor haar algemene
voorwaarden aan te passen.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door BINK lampen erkend.

Artikel 2: Prijzen

1. Alle prijzen op de BINK lampen site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Alle genoemde prijzen zijn inclusief
BTW en exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten. Een deel van onze
lampen valt onder de BTW-margeregeling, wat inhoudt dat deze vrijgesteld zijn van
BTW.
3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of toeleverancier
tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

Artikel 3: Betaling

1. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u op het door u opgegeven email
adres de factuur. Op dit moment biedt BINK lampen de volgende betalingsmethoden aan:
Ideal, directe bankoverschrijving, bancontact, Bitcoin, VVV cadeaukaart & webhop Giftcard aan. Gelieve bij overschrijving uw klantnummer en bestelnummer op te geven. BINK lampen streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te versturen tenzij anders vermeld op de productpagina.
2. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan BINK lampen niet alleen
aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op
eventuele kosten zoals incassokosten die BINK lampen moet maken ter verkrijging
van haar vordering.

Artikel 4: Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. In het kader van de regels van de koop op afstand betreft de leveringstermijn officieel
maximaal 30 dagen. BINK lampen streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na
ontvangst van uw betaling te versturen. Bij afwijkende levertijd ontvangt u van ons
bericht. Als blijkt dat een bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd
doordat het bestelde niet meer leverbaar is of vertraging heeft, ontvangt u van ons
bericht. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht
uw bestelling kosteloos te annuleren. Hiervoor dient u een email of brief aan BINK
lampen te sturen. Betalingen zullen in dat geval binnen 10 werkdagen na ontvangst
van uw bericht aan u worden terugstort.
3. BINK lampen verstuurd via POSTNL. De producten worden aangetekend verstuurd en
zijn tot een bedrag van € 500 verzekerd.
4. BINK lampen behoudt zich het recht om zelf voor aflevering te zorgen.
5. Aan de leveringsplicht van BINK lampen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door BINK lampen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende
de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
6. De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling aan u doorberekend.
Bedrag is afhankelijk van de zwaarte en grootte van de order. Voor bestellingen die
buiten Nederland moeten worden afgeleverd, kunt u voor de verzendkosten contact
met ons opnemen.
7. Gedurende het transport van de producten zal BINK lampen het risico dragen in geval
van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering is
BINK lampen niet meer verantwoordelijk en zal dit risico op u overgaan.
8. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Ruilen of retourneren

1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een
deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave
van reden te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is en voorzien is van de
originele verpakking en informatiekaartjes. Deze termijn begint op het moment dat de
bestelde zaken zijn afgeleverd.
2. Wilt u een product ruilen of retourneren dan dient u dit binnen 7 werkdagen na
ontvangst van het product schriftelijk of via email bij BINK lampen kenbaar te maken.
U dient aan te kunnen geven dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
3. Bij het retourneren van de bestelling komen de kosten voor het terugzenden voor uw
eigen rekening.
4. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
5. BINK lampen zal binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan u terugstorten.

Artikel 6: Aanbiedingen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is
vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BINK lampen
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van
die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden BINK lampen slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van BINK lampen gelden niet automatisch voor
nabestellingen. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
5. BINK lampen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7: Gegevensbeheer

1. U dient er voor zorg te dragen dat uw gegevens zoals uw adresgegevens, emailadres
en bankrekeningnummer actueel en volledig zijn. Bij gebruikmaking van onze website
en onze diensten geeft u aan hier wettelijk bevoegd toe te zijn.
2. BINK lampen gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte informatie en draagt zorg
voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. BINK lampen houdt zich aan
de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons
Privacy Beleid onderin op de site van BINK lampen.
3. Als u een bestelling plaatst bij BINK lampen, dan zullen we uw gegevens opnemen in
ons klantenbestand.
4. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen dan kunt u dit kenbaar
maken via info@binklampen.nl.
5. BINK lampen maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om
uzelf van onze mailinglijst te verwijderen.
Artikel 8: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen BINK lampen en een klant komt tot stand nadat een
bestelling of opdracht door BINK lampen op haalbaarheid is beoordeeld.
2. BINK lampen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

BINK lampen garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door BINK lampen binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.
Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie.
Er kan helaas geen garantie worden gegeven als het defect is veroorzaakt doordat er een te hoog wattage lichtbron in de lamp in gebruik is geweest

1. De door BINK lampen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden aan deze producten bij normaal
gebruik. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het product geschikt
is voor gebruik.
2. BINK lampen staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties
op de website.
3. U dient het/de geleverd(e)e product(en) bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat
het/de product(en) ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient u (alvorens over te
gaan tot terugzending) dit schriftelijk of via email bij BINK lampen kenbaar te maken.
4. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan BINK lampen
schriftelijk of via email te worden gemeld en dient een duidelijk omschrijving  van het
gebrek te bevatten. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering
van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5. Indien vaststaat dat er een gebrek is en dit tijdig is aangegeven is zal BINK lampen na
ontvangst retourzending kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging of het
aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst goederen terugstorten. Terugzending
dient te geschieden in originele verpakking inclusief alle bijbehoren.
6. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7. Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens BINK lampen in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

1. Gegevens betreffende de gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van
BINK lampen gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Overmacht

1. BINK lampen is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BINK
lampen evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. BINK lampen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BINK lampen
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van BINK lampen is beperkt tot hetgeen in dit artikel
omschreven is.
2. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade door ontstaan door verkeerd gebruik.
In de specificaties van de lampen staan de afmetingen en gewichten genoemd. Zeker
bij zware lampen dient u rekening te houden met de manier van ophangen. Een zware
lamp kunt u niet aan een gipsen plafond ophangen!
3. De aansprakelijkheid van BINK lampen is steeds beperkt tot het bedrag van de
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. BINK lampen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat BINK lampen
uitgegaan is van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
5. BINK lampen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt
verstaan:
– Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover BINK
lampen aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van directe schade;
– BINK lampen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Volledig eigendom van alle door BINK lampen aan u verkochte en geleverde
producten blijft bij BINK lampen zolang de volledige verkoopprijs niet is voldaan.

Artikel 14: Toepasselijkheid recht

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BINK lampen en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij BINK lampen er de voorkeur aan
geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie
van de kantonrechter.
3. BINK lampen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.

BINK lampen
Slachthuislaan 12
2316 DE Leiden

T. +31 (0)6 13633971
E. info@binklampen.nl

KvK nummer: 53803833
BTW nummer: NL175381367B02
IBAN: NL62 INGB 0006316805
ten name van BINK

06-02-2018, Leiden